DIVERSE

HER VIL VI LEGGE INN AKTUELLE SAKER GJENNOM SESONGEN

 

 

Protokoll fra årsmøte Biri Båtforening 2017. 

 

 

 

Tid:19.april 2017, kl. 18.00 

 

Sted:Biri Travbane.  

 

Tilstede:9 medlemmer  

 

 
1.Godkjenning av innkalling og saksliste
 

1 medlem bemerket at det på forrige årsmøte ble foreslått at det burde sendes ut påminnelse på SMS 

  

Vedtak:Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
2. Valg av møteleder og referent
    

Pga forfall for den valgte sekretæren ble det fremmet forslag om at Arne Sveen fungerte som referent på årsmøtet. 

 

Vedtak:Lars Erik Austad ble valgt som møteleder 

Arne Sveen ble valgt som referent. 

 

3.Årsberetning for 2016

 

Leder leste årsberetning 2016. 

Utbedringer på moloen mot Mjøsa ble tatt opp i tilknytning til 

Beretningen. 4 medlemmer hadde ordet. 

 

Vedtak:Årsberetningen ble enstemmig godkjent 

Svein Åge Nordli undersøker mulighet og pris for å låne gravemaskin og avtaler nærmere framdrift med leder. 

 

4.Regnskap for 2016. 

 

Regnskap 2015 med revisorrapport ble referert av kasserer. 

 

Vedtak:Regnskapet for 2016 ble enstemmig godkjent 

 

5.Revidering av Vedtektene. 

             

Styret hadde fremmet forslag til revidering av vedtektene. 

1 medlem hadde ordet til oppklaring av pkt 4.1. Etter diskusjon hvor flere hadde ordet ble det enighet om forståelsen av punktet. 

 

Vedtak:Det reviderte forslaget til Vedtekter ble enstemmig godkjent.  

De vedtatte Vedtektene vedlegges protokollen. 

 

 

 

 

6.Budsjett for 2017. 
             

Kasserer refererte forslaget til budsjett for 2017. 

 

Vedtak:Budsjett for 2017 ble enstemmig godkjent. 

Styret gis fullmakt til å disponere årsresultatet. 
 

7.Valg. 
 

Valgkomiteens leder refererte komiteen forslag- 

 

Vedtak:Følgende ble enstemmig valgt  

              

Styre: 

Leder: Lars Erik AustadGjenstår 1 år 

Nestleder:Trond StrandGjenvalgt for 2 år 
Sekretær:Ståle LarsenGjenstår 1 år 

Kasserer: Arne SveenGjenvalg for 2 år 

 

Havnekomite: (tiltrer styret med fulle rettigheter) 

Havnesjef:Johnny KingswickGjenstår 1 år:  

Havneassistent:Nils Kristian BrostuenGjenvalgt for 2 år 

Havneassistent:Hans Erik BrostuenGjenstår 1 år 

 

Revisor:Inger StrømGjenvalgt for 2 år 
 

Valgkomite:Terje Bruvoll            Gjenstår 1 år 
Jan Vegard Hovdsveen          Gjenstår 2 år 

Bent KalløkkebakkenGjenvalgt for 3 år 
 

 

 

 
Biri 19.04.17 

Arne Sveen 

Referent. 

https://www.redningsselskapet.no/

http://gjovik-batforening.no/

https://www.skibladner.no/hjem

http://www.lillehammerbaatforening.no/

http://www.hamar-batforening.org/