Vedtekter for Biri Båtforening

VEDTEKTER FOR BIRI BÅTFORENING. 

Gjeldende f.o.m. 20.04.2017.(endret på årsmøtetene 25.04.2000, 26.04.2009 og 19.4.2017) 

 

 • 1 NAVN

Foreningens navn er Biri Båtforening. 

 

 • 2 FORMÅL

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser i forbindelse med båt, båtliv, havn og opplagsplasser. 

 

 • 3 MEDLEMSKAP

Som medlem av foreningen kan styret oppta enhver båtinteressert person. Hvis et medlem motarbeider foreningen og dens vedtekter kan det fratas sitt medlemskap. 

Slike vedtak kan bare fattes av årsmøtet med 2/3 flertall. 

a).Verne om foreningens interesser og å bidra til orden og renslighet i havn og

Opplagsplass, samt vise naturvett.

b).Medlem som rammes av eksklusjon, skal umiddelbart fjerne sin båt fra havna og havneområdet. Styret kan besørge båten fjernet på medlemmets bekostning.

 

 • 4 DRIFT
 • 4-1

Biri Båtforening disponerer havneområdet ved Biri travbane og er eier av brygger, bygninger og annet utstyr, jfr avtale mellom Oppland Travforbund, Gjøvik kommune og Biri Båtforening. 

Foreningens bryggeplasser kan selges eller fremleies på åremål til medlemmer. Medlem som leier bryggeplass av foreningen kan ikke drive framleie uten foreningens godkjennelse i hvert enkelt tilfelle. 

 

 

 • 4-2

Eier av bryggeplass, samt brukere av brygge- og havneanlegg skal være medlem av Biri Båtforening. Både eiere og leietakere plikter å innbetale til Biri Båtforening den til enhver tid gjeldende kontingent/avgift. 

Eier av bryggeplass  plikter å orientere havnesjef eller annet medlem av havnekomiteen før eventuell framleie. 

 

 • 4-3

Overdragelse/salg til ny eier skal godkjennes av styret i foreningen eller den styret gir fullmakt. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 

Båtforeningen har forkjøpsrett dersom det er venteliste på bryggeplass. 

a)Salg, overdragelse eller fremleie av båtplasser er ikke tillatt.(gjelder de som

Leier av båtforeningen ).

        . 4-4

 1. a) Båter med lengde over 35 fot og/eller bredde over 4 meter vil normalt ikke kunne plasseres i havna. Styret kan etter søknad, og avhengig av ledig egnet plass i havna, vurdere om det er mulig å tildele plass til større båter. I tilfelle slike plasser tildeles vil det første året være på prøve og varig tildeling vil først kunne skje etter dette prøveåret. Forutsetningen for varig tildeling er at det ikke har kommet klager i forbindelse med slik plassering eller skader ikke har oppstått som følge av båtens størrelse.

        

     1.b)     gjestebrygga skal brukes kun av gjester, når det gjelder medlemmer av foreningen kan de kun stå ved gjestebrygga for av/pålossing                    og vasking. medlemmene kan stå ved gjestebrygga ang reprasjoner når de har avtale med havnesjef.

 

 1.c)        Ved utsetting skal båteieren rydde ordentlig på plassen der opplag har funnet sted. Avfall skal fjernes umiddelbart fra området eller                     kastes i søppelkontaineren. Opplagsmatriell skal fjernes ifra området.Plassansvarlig kan påpeke dårlig utført ryddearbeid.Båter som                   ikke  med gyldig grunn eller etter særskilt avtale er fjernet 15 juni kan forlanges fjernet av styret.hvis båteier ikke etterkommer slikt                    krav ,kan  båten fjernes på båteiers ansvar og kostnad.Det samme gjelder båter som er kondemnert eller skal kondemneres . Spesielle               værforhold kan endre rutiner eller tidsfrister,følg derfor nøye med på oppslagstavlene.

 

 

 • 5 FORENINGENS LEDELSE

Foreningen ledes av et styre bestående av: formann, nestformann, sekretær, kasserer og 1 styremedlem. Disse velges for 2 år om gangen, dog slik at første gang uttrer nestformann og kasserer etter 1 år. 

Det skal i tillegg velges 1 varamann til styret, 1 revisor og en valgkomite bestående av 3 personer.   

I tillegg velges havnekomite bestående av havnesjef og 2 havneassistenter. Havneassistentene tildeles ansvar for hver sin brygge (brygge 1 og brygge 2). 

Havnesjef og Havneassistentene tiltrer styret med fulle rettigheter. 

Øvrige tillitsmenn og utvalg velges i den utstrekning styret foreslår. Alle valg skjer på foreningens årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. 

 

 

 • 6 KONTINGENT

Medlemskontingent, havneavgift og åremålsleie av Biri Båtforenings bryggeplasser og bøyeplasser fastsettes av årsmøtet. 

Styret fastsetter prisen ved salg/kjøp av bryggeplass. 

a)Leietaker som ikke overholder frist for innbetaling av kontigenten og medlemskap uten gyldig grunn, vil etter en purring bli strøket som medlem og

Mister dermed sin plass.

b)Alle båtplasseiere må betale medl.skap og havneavgift før de setter ut båt. Når dette er betalt vil medlemmet få et klistremerke som skal være synlig på båt slik at styret kan sjekke det.

 

 • 7 ÅRSMØTE

Foreningens årsmøte holdes innen utgangen av april.  

På dagsorden til årsmøtet kan bare settes opp: 

1.Konstituering 2.Beretning. 3.Regnskap. 4.Kontingent/avgifter. 5.Innkomne forslag. 6.Budsjett 7.Valg. 

Årsmøtet kunngjøres med minst 3 ukers varsel.  

 

 • 8 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan bare foretas av årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet holdes. Vedtektsendring må fattes med 2/3 flertall. 

 

 • 9 OPPLØSNING.

Oppløsning av foreningen kan bare besluttes på årsmøte. Slik vedtak må fattes med minst 2/3 flertall. Ved vedtak om oppløsning skal det i tillegg holdes ekstraordinært årsmøte som kunngjøres med 3 ukers  varsel. Gyldig vedtak om oppløsning krever vedtak fra ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. 

Biri Båtforenings eiendeler og midler tilfaller videre drift av havneanlegget. 

                         HAVNEREGLEMENT

- Bare medlemmer av Biri Båtforening har rett til båtplass i havna.

- Medlemskontingent og havneavgift skal være betalt innen den tidsfrist som er oppgitt. Alle båteiere skal ha ansvarsforsikring på sin båt og kvittering på dette skal framvises på forlangende.

 

- All ferdsel i havna og havneområdet skal foregå med sakte fart og under hensyntagen til øvrige båter i dette området; maks 3 knop. Overtredelser vil bli påtalt.

 

- Gjestebåter kan for kortere tid benytte dertil bestemte plasser. Opphold over lengre tidsrom må forelegges havnesjefen.

 

- Når forholdene gjør det nødvendig, har styret (havnesjefen) rett til å gå om bord i båter som ikke er forskriftsmessig fortøyd eller fendret. Dette for å avverge havari eller ødeleggelser. Utgifter til dette (tauverk o.l.) blir belastet av vedkommende båteier

 

- Båteierne er pliktige til å se etter sine egne båter etter behov, spesielt ved varierende vannstand og ved uvær. Dette gjelder også når båten vinterlagres i havna.

 

- Alle medlemmer med båtplass plikter å følge nattevaktordningen som til enhver tid er gjeldende. I tilfeller dette ikke blir overholdt har styret rett til å ilegge vedkommende et gebyr fastsatt av årsmøtet.

Ovennevnte reglement forutsettes gjennomlest og godtatt av det enkelte medlem som har betalt havneavgiften.